NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Bioculturi, prin prezenta notă de informare, vă aduce la cunoştinţă despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

  • Principiul „legalităţii, echităţii şi transparenţei”, în conformitate cu care prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil și transparent faţă de persoana vizată;
  • Principiul „limitării legate de scop”, potrivit căruia colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
  • Principiul „limitării la minimum a datelor”, respectiv datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
  • Principiul „exactităţii„, în temeiul căruia datele cu caracter personal sunt exacte și se actualizează în cazul în care este necesar; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
  • Principiul „limitării legate de stocare”, ce impune ca datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
  • Principiul „integrităţii şi confidenţialităţii”, raportat la care prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Scopul prelucrării de date cu caracter personal

Bioculturi prelucreaza datele cu caracter personal in scopul prelucrarii comenzii, emiterea facturii fiscale si emiterea documentului de transport.

Categoriile de persoane vizate de prelucrările de date cu caracter personal

Persoane fizice/Juridice ce plaseaza o comanda pe site-ul bioculturi.ro sau trimit un email catre contact@bioculturi.ro

Categoriile de date cu caracter personal vizate

datele conţinute în documentele de identitate;

date precum adresa de email/telefon;

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal care fac obiectul prezentei informări sunt prelucrate de bioculturi.ro,

Aceste date, pot fi comunicate, după caz, către:

Firma de curierat ce va efectua livrarea produselor comandate

Organelor fiscale ce vor inregistra documentele fiscale (factura fiscala emisa in urma achizitiei)

Drepturile persoanelor vizate

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de Bioculturi.ro în scopuri legale şi cu respectarea prevederilor Regulamentului GDPR.

Conform Regulamentului GDPR şi prin raportare strictă la domeniul de aplicare avut în vedere de către legiuitorul european, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

Punerea la dispoziţie a datelor şi informaţiilor ce fac obiectul prelucrării va fi considerată ca reprezentând consimţământul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Bioculturi.ro în conformitate cu scopurile anterior menţionate.

Dacă nu doriţi/nu sunteţi de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul prelucrării, aveţi posibilitatea să nu le furnizaţi.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal nu are efecte în situaţiile în care există motive legitime de a prelucra datele dumneavoastră, precum şi atunci când furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală, contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă aveţi obligaţia să furnizaţi aceste date cu caracter personal.

În ipoteza în care datele dumneavoastră personale au suferit modificări, aveţi dreptul la rectificarea sau completarea acestora.

Ulterior acordului primit de la dumneavoastră, aveţi dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare.

Dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor cu caracter personal este posibilă oricând în cazul în care: contestaţi exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; nu mai este nevoie de datele dumneavoastră în scopul prelucrării, dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În aceste situaţii, solicitarea de restricţionare are ca efect încetarea operaţiunilor specifice.

Cu toate acestea, urmare solicitării dumneavoastră de restricţionare a prelucrării datelor cu caracter personal, datele pot fi prelucrate ulterior fără consimțământul dumneavoastră, dacă există motive legitime sau dacă se impune pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care prelucrarea se efectuează prin mijloace automate sau se efectuează pe baza unui contract care vă vizează.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale nu vor fi reţinute pentru o perioadă mai mare decât cea necesară scopului în care au fost colectate. Datele personale sunt păstrate şi reţinute:

cel puţin pe durata în care informaţiile sunt utilizate pentru a vă furniza un serviciu;

conform cerinţelor unei legi, ale unui contract sau în legătură cu obligaţiile legale;

doar atâta timp cât este necesar pentru scopul în care au fost colectate, conform prevederilor legilor în vigoare sau oricărui contract, făcând obiectul unei protecţii corespunzătoare.

Instagram